KARUS-CP
KARUS-CP


   
   
 
Home > 정보마당 > 공지사항
 
      [2017-1차 자격검정] 가답안 확인 방법 안내
     2017-05-21 오후 8:23:31      399
     
     
 
   
  [2017-1차 자격검정] 가답안 확인 방법 안내 (5.22(월) 15:00부터 확인 가능)

확인 방법 : 로그인 - 상단 메뉴 [수험정보] - 문제정답확인 - A형, B형 선택(클릭)
 
가답안 공개 기간 : 5. 22(월) ~ 5. 28(일), 7일간
   

   
 
  
   
KARUS-CP